ਕਾਜ਼ਾਨ

ਇੱਕ ਕਲੀਨਿਕ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ

ਬਾਇਓਮਡ, ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਅਤੇ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ
ਗਾਵਰੋਲੋਵਾ, 1
ਏਸਪੇਰਾਨੋ, 10
ਟੁਫਨਾ ਮਿਨੁਲੀਨਾ, 8 ਏ
ਡੈਸੀਮਬਰਿਸਜ਼, 180
ਸਰਰੋਵਾ, 22/24
ਸਿਟਰਲਨੋਵਾ, 16
ਅਲਬਰਟਾ ਕਾਮਾਲੀਏਵਾ ਐਵਨਿਊ, 28
ਸੱਚ (ਡਰਬੀਸ਼ਕੀ), 6
ਲੈਨਨਗਰਾਡਕਾਇਆ, 31